Регламент

За участие в научната конференция се допуска устно представяне на пленарни доклади, доклади в научни секции и постерни презентации на научни съобщения по проблеми в съответнитетематични направления. Официални езици на конференцията са български и английски. Текстът на мултимедийните презентации и постерите трябва да бъде представен в писмен вид на английски език, а устното представяне - по избор на автора на български или на английски език.

 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УСТНИТЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ:

Пленарен доклад – до 30 минути

Доклад – до 10 мин.

Размери на постерите – 75х120 см

 

УКАЗАНИЯ ЗА АВТОРИТЕ

Авторите заявяват своето желание за участие в конференцията чрез попълване на регистрационната форма с резюме.

 

ПУБЛИКУВАНЕ НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕЗЮМЕТАТА

Всички приети резюмета ще бъдат публикувани на сайта на конференцията и ще бъдат предоставени на участниците на електронен носител. Резюмето не трябва да надхвърля 300 думи общо, включително заглавие, имена на авторите и институциите. Текстът се изписва само на английски език с шрифт Times New Roman, размер 12 pt., междуредие single-spaced. Заглавието се изписва с главни букви. Името на представящия автор се подчертава. Резюмето е придружено с до 5 ключови думи и се изпраща като Microsoft Word документ. Наименованието на файла представлява фамилията и инициалите на автора, напр.: aleksieva_c.

 

ПУБЛИКУВАНЕ В ПЪЛЕН ТЕКСТ

Участниците, които желаят съобщенията им да бъдат публикувани в пълен текст, трябва да ги подготвят в съответствие с изискванията на университетските списания в представените научни направления

 

Подготвените текстове се изпращат в редакционните колегии до 1 месец след приключване на конференцията.

Изискванията на списанията може да намерите на web адрес http://www.uni-sz.bg/node/95 

 

 

  • 1-tu.png
  • 2-logo_agraren_fak.png
  • 3-vet.png
  • 4-mf.png
  • 5-logo-PF_znak5_1--.png
  • 6-stop.png
  • 7-logo-FTT.png
  • 8-haskovo.png
  • 9-M_kolej_logo-1.png
  • 10logo_dipku.png

Официални издания на Тракийски университет Стара Загора

 

izdania  K bjvmSpisanie AF  Titul 3 spisanie FTTkorica spisanie 2  FLYER korica TrU DIPKU

 

Туристически информационен център Стара Загора